Jesteś tutaj: Start / Podstawowe dane

Podstawowe dane

Działalnością Pogotowia Ratunkowego w Legnicy kieruje dyrektor, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jego zadań. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.


 mgr Joanna Bronowicka - Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

mgr Beata Andrzejewska - Główny Księgowy, Pełnomocnik

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, a Siedzibą Pogotowia jest miasto Legnica.

 

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie,
 • Uchwały Nr XVIII/324/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2000 roku, w sprawie utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
 • Niniejszego Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Uchwała Nr. XXXIV/1022/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., zmianą do Uchwały Nr XLI/1416/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
 • Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym zakład jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Pogotowie działa na terenie powiatu:

 • grodzkiego Legnica,
 • ziemskiego Legnica,
 • złotoryjskiego,
 • jaworskiego,
 • lubińskiego,
 • polkowickiego,
 • głogowskiego.

Celem działania Pogotowia jest:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, w tym w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 • Promocja zdrowia.

Do zadań Pogotowia należy:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz nocnej,świątecznej i wyjazdowej opieki zdrowotnej;
 • Organizowanie i zabezpieczanie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego, spójnej z systemem krajowym przy wykorzystaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości przydzielanych dla resortu zdrowia i kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów;
 • Prowadzenie działań ratownictwa medycznego wspólnie z innymi jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Organizacja i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu;
 • Wykonywanie samochodowego transportu sanitarnego;
 • Rozpoznawanie i monitorowanie występujących zagrożeń;
 • Systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów i nagłych zachorowań, powiadamianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania i analiz wynikających z realizowanych zadań;
 • Organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej;
 • Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek ochrony zdrowia i innych podmiotów, w tym zabezpieczanie pod względem medycznym imprez masowych;
 • Profilaktyka i promocja zdrowia;
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 • Realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Pogotowie dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań:

 • Współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, innymi podmiotami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
 • Może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

Pogotowie prowadzi działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

 • Prowadzenia i organizacji szkoleń;
 • Wykonywania usług w zakresie transportu specjalistycznego i dostawczego dla osób, którym nie przysługują świadczenia bezpłatne;
 • Świadczenia usług warsztatowych;
 • Wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i nieruchomości oraz taboru sanitarnego i sprzętu medycznego.

Świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego wykonywane są przy pomocy specjalistycznych zespołów tj.

 • 9 zespołów specjalistycznych typu "S",
 • 11 zespołów podstawowych typu "P".

Ponadto poza systemem Pogotowie posiada zespół

 • Transportowy typu "T" - realizujący również zabezpieczenia imprez masowych.