Jesteś tutaj: Start / Podstawowe dane

Podstawowe dane

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Działalnością Pogotowia Ratunkowego w Legnicy kieruje dyrektor, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jego zadań. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.


Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy -  mgr Joanna Bronowicka

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych -lek.  Marek Gorczyński, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

 

Główny Księgowy, Pełnomocnik - mgr Beata Andrzejewska

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, a Siedzibą Pogotowia jest miasto Legnica.

 

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023, 991 tj.), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie,
 • Uchwały Nr XVIII/324/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2000 roku, w sprawie utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
 • Niniejszego Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Uchwała Nr. XXXIV/1022/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., oraz zmiana do Uchwały Nr XLI/1416/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
 • Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym zakład jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Pogotowie działa na terenie powiatu:

 • grodzkiego Legnica,
 • ziemskiego Legnica,
 • złotoryjskiego,
 • jaworskiego,
 • lubińskiego,
 • polkowickiego,
 • głogowskiego.

Celem działania Pogotowia jest:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, w tym w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 • Promocja zdrowia.

Do zadań Pogotowia należy:

 • Udzielanie świadczeń przewidzianych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2023, 1541 tj).
 • Organizowanie i zabezpieczanie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego wszystkich dysponentów w obszarze działania, spójnej z systemem krajowym przy wykorzystaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości przydzielanych dla resortu zdrowia i kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów;
 • Prowadzenie działań ratownictwa medycznego wspólnie z innymi jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Organizacja i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu;
 • Wykonywanie samochodowego transportu sanitarnego;
 • Rozpoznawanie i monitorowanie występujących zagrożeń;
 • Systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów i nagłych zachorowań, powiadamianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania i analiz wynikających z realizowanych zadań;
 • Organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej;
 • Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek ochrony zdrowia i innych podmiotów, w tym zabezpieczanie pod względem medycznym imprez masowych;
 • Profilaktyka i promocja zdrowia;
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 • Realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Pogotowie dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań:

 • Współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, innymi podmiotami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
 • Może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

Pogotowie prowadzi działalność inną niż działalność leczniczą w zakresie:

 • Prowadzenia i organizacji szkoleń;
 • Wykonywania usług w zakresie transportu specjalistycznego i dostawczego dla osób, którym nie przysługują świadczenia bezpłatne;
 • Świadczenia usług warsztatowych;
 • Wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i nieruchomości oraz taboru sanitarnego i sprzętu medycznego.

Świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego wykonywane są przy pomocy specjalistycznych zespołów tj.

 • 5 zespołów specjalistycznych typu "S",
 • 16 zespołów podstawowych typu "P".

Ponadto poza systemem Pogotowie posiada zespół

 • Transportowy typu "TS" - realizujący również zabezpieczenia imprez masowych.
 • 1 Zespół transportu medycznego - Lubin, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana od dnia 01 kwietnia 2024).
 • 1 zespół odpłatnego transportu medycznego (od dnia 1 lipca 2024).

 

W związku z wejściem w życie zapisów art. 3. pkt. 14a, art. 25a, art. 25c ust. 1 pkt. 1, art. 26b ust. 1,2, oraz pozostałymi dotychczas obowiązującymi Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2021, 2053 tj.)

INFORMUJEMY

że dniem 1 stycznia 2022 dyspozytornia medyczna w Legnicy

wyłączona zostaje ze struktur organizacyjnych Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i staje się jednostką podległą Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Tym samym wszelkie sprawy z zakresu działalności dyspozytorni (skargi, wnioski o udostępnienie danych wynikających z art. 24b ust. 2 wymienionej ustawy) należy kierować do:

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

Numery alarmowe 999 /112 pozostają bez zmian.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:Szymon Czyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Szymon Czyżewski
Liczba odwiedzin:20303

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-03 11:31:11Szymon Czyżewskizmiana dyrektora ds medycznychPodstawowe dane
2019-08-22 08:43:13Administratorzmiana osób zarzadzjących jednostkąPodstawowe dane
2019-05-10 00:00:00Administratorzmiana prawidłowego dokonania zapisuPodstawowe dane
2018-11-23 10:59:33Administratorzmiana związana z kadrą zarządzającąPodstawowe dane
2018-09-18 14:00:58Administratorzmiana związana z kadrą zarządzającąPodstawowe dane