Jesteś tutaj: Start / Rada Społeczna

Rada Społeczna

 

Rada Społeczna przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2020 poz. 295 tj.)  jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego zakład oraz organem doradczym kierownika SP ZOZ p.n. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.

 

W skład Rady Społecznej wchodzą:

  • Przewodniczący - Jarosław Maroszek
  • Członek - Stefan Przygoda
  • Członek - Izabela Klisowska
  • Członek - Beata Maria Łabowicz
  • Członek - Jacek Swakoń

Kadencja Rady trwa 4 lata i kończy się z chwilą powołania nowej Rady.

 

 

Art. 48. 1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;

2) doradczym kierownika.

 

2. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

e) (uchylona)

 

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.